മികച്ച രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മണ്ണൊരുക്കാൻThis video shows you how to prepare soil for vegetable garden in malayalam. This information will be useful for your adukkalathottam or home garden.

വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ മനൊരുക്കുന്ന രീതി ആണിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ വീഡിയോയോയിൽ തന്റെ കൃഷി തോട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് & വീഡിയോസ് share ചെയ്തത്, ‘ Mobin mathew, ‘

ഇത്തവണ PRS Kitchen ലേക്ക് seeds അയച്ചു help ചെയ്തവർ : Mobin mathew, Shaantha Kumari, Arathi C, Fr. Joy (irinjalakuda,Sneha Bhavan), Nikhil Jihoy, Sreedevi S,

Facebook ഇൽ PRS Kitchen- Follow ചെയ്യൂ :
https://www.facebook.com/PRSlovers4food

For Promotions, Collaborations and other business enquiries & helps mail to PRS Kitchen : malayaleeflavour@gmail.com

#krishi
#adukkalathottam
#homegarden
#soil
#mannu
#krishitips
#krishimalayalam
#കൃഷി
#prskitchen

View Source

Add Comment

Carts

Accessories

Flower Seeds

Composting

how to grow garlic, a q&a with filaree farm
Georgia’s Farming and Gardening Sector: Top 10 Easiest Veggies to Grow [Infographic]
don’t stop now! succession sowing of vegetables herbs, flowers, with niki jabbour
How To Design A Front Yard Foundation Planting
Beginner Gardening Tips for a Successful Garden Grow Your Own
Small Balcony Garden: Vegetables you must grow
Growing vegetables
Raised Bed Gardening For Beginners
No Preview
43 Front Yard Vegetable Garden Design Ideas
How to Plan a Vegetable Garden: Design Your Best Garden
Terrace Vegetable Garden Designs, Ideas and Planting Tips for Organic
HOW TO START YOUR OWN VEGETABLE GARDEN
How to Grow Larkspur from Seed
Beginners’ Gardening Tips : How to Arrange Flower Gardens
Garden Tips : Flower Gardening Supplies & Tips
Home flower gardening tips for beginners
15 Winter Care Tips for Houseplants!
10 Amazing Indoor Plants That Grow Only In Water without
HOW TO GARDEN INDOORS
Grow Tomatoes from Tomatoes (Easiest Method Ever With Updates)
Beginner Gardening Tips for a Successful Garden Grow Your Own
15 Winter Care Tips for Houseplants!
How to Grow Larkspur from Seed
No Preview
43 Front Yard Vegetable Garden Design Ideas