മികച്ച രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മണ്ണൊരുക്കാൻThis video shows you how to prepare soil for vegetable garden in malayalam. This information will be useful for your adukkalathottam or home garden.

വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ മനൊരുക്കുന്ന രീതി ആണിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ വീഡിയോയോയിൽ തന്റെ കൃഷി തോട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് & വീഡിയോസ് share ചെയ്തത്, ‘ Mobin mathew, ‘

ഇത്തവണ PRS Kitchen ലേക്ക് seeds അയച്ചു help ചെയ്തവർ : Mobin mathew, Shaantha Kumari, Arathi C, Fr. Joy (irinjalakuda,Sneha Bhavan), Nikhil Jihoy, Sreedevi S,

Facebook ഇൽ PRS Kitchen- Follow ചെയ്യൂ :
https://www.facebook.com/PRSlovers4food

For Promotions, Collaborations and other business enquiries & helps mail to PRS Kitchen : malayaleeflavour@gmail.com

#krishi
#adukkalathottam
#homegarden
#soil
#mannu
#krishitips
#krishimalayalam
#കൃഷി
#prskitchen

View Source

Carts

Accessories

Flower Seeds

Composting

how to grow garlic, a q&a with filaree farm
Georgia’s Farming and Gardening Sector: Top 10 Easiest Veggies to Grow [Infographic]
don’t stop now! succession sowing of vegetables herbs, flowers, with niki jabbour
How To Design A Front Yard Foundation Planting
Basic Tips for Beginner Gardeners : Defining Your Gardening Style
Garden Tour (This FEEDS a Family of 4 for a
No Preview
I broke the Hoe (JEMBE) ! FULL BODY Garden Workout
No Preview
Want Rooftop Garden ? Rooftop Gardening Basic Information for All
Organic gardening: How to grow an organic vegetable garden
How To Amend Clay Soil for Vegetable Garden (NO HARMFUL
Installing Drip Irrigation in Vegetable Garden
No Preview
My Front Yard Vegetable Garden Layout
Flower Gardening : How to Design a Garden With Peonies
Saving Roselle Seeds
How to plan a flower border
How to make Flower Garden at home
Indoor Hydroponic Strawberries: Lots of Berries!!
FFXIV Flower Pots & Indoor Gardening Guide
Advanced Nutrients Review for Hydroponic Cannabis
Soil vs Hydro vs Coco Blend for Indoor Gardening and
Basic Tips for Beginner Gardeners : Defining Your Gardening Style
Organic gardening: How to grow an organic vegetable garden
Indoor Hydroponic Strawberries: Lots of Berries!!
Flower Gardening : How to Design a Garden With Peonies